Tag Archives: dịch ngôn ngữ web

5 Bước dịch ngôn ngữ trong website với plugin Loco Translate

Trong wordpress, bạn sẽ gặp những từ mặc định, không thể chuyển đổi ngôn ngữ về tiếng Việt được. Lugin sẽ thay mình dịch ngôn ngữ trong website, việc của chúng ta chỉ là thao tác với plugin đó để

Call Now